โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

วัฒนธรรมอันดีงามในสมัยก่อนเลือนหายไปตามกาลเวลาและยุคสมัย โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆให้กับคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้เพื่อนำวัฒนธรรมไปสืบทอด เผยแพร่และใช้ในชีวิตประจำวัน โดยหลักสูตรเหล่านี้ไม่ได้เฉพาะผู้ที่สนใจมาที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาเท่านั้น แต่ได้ขยายไปยังสถานศึกษาต่างๆเพื่อให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา จุดประกายแนวคิดการสืบสานความรู้ ภูมิปัญญาล้านนา  การเรียนรู้ภูมิปัญญาจัดขึ้นแบบเรียบง่าย มีคนอยากเรียน มีคนพร้อมสอน  ปัจจุปันมีวิชาภูมิปัญญาที่เปิดสอนมากกว่า 20 วิชา  มีครูภูมิปัญญากว่า 100 คน  การพัฒนากลุ่มเด็กเยาวชนที่จะต่อยอดความรู้ภูมิปัญญา ยังเป็นภารกิจแรกๆ ที่โฮงเฮียนให้ความสำคัญและได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.  


การรวมกลุ่มของเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา มีเป้าหมายพัฒนา 3 ระดับ คือ

1) การพัฒนาเยาวชนหัวใจสืบสาน 

2) การสร้างกลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา 

3) การสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาที่ยั่งยืน 

ปัจจุบันมีครูภูมิปัญญารุ่นใหม่เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเครื่องมือ วิธีการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่  

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ยังพัฒนาหลักสูตรการเรียนร่วมกับสถาบันการศึกษา  โรงเรียน  วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่จะนำนักศึกษามาเรียนรู้ รวมทั้งยังได้เข้าไปสอนในสถานศึกษาเช่นกัน   ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรนั้น มีหลักสูตร คือ การเรียนรู้ภูมิปัญญาขั้นพื้นฐาน (เรียนตามชอบ สนใจ)  หลักสูตรเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อสัมมาชีพ (เรียนรู้ลึก ขั้นประกอบอาชีพได้) และ หลักสูตรการเรียนรู้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างครูภูมิปัญญารุ่นใหม่  (เรียนเพื่อเป็นครู)


ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : 35  ถนนรัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

โทร 053 244231, 053 306 611 email : salanna@hotmail.com

สื่อเผยแพร่ : facebook โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา


ประเด็นการเรียนรู้  : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา, ดนตรีพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น 

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.