กลุ่มเยาวชนบ้านแม่ขะปู (กลุ่มเกอญอโพ)

เก่อญอโพ หรือลูกหลานของปกาเกอะญอ (หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทย) โดยเก่อญอโพมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งวิถีชีวิตชุมชน แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนตลอดจนการฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติ

 

เก่อญอโพ มีความหมายว่า ลูกหลานของปกาเกอะญอ หรือเมล็ดพันธุ์ปกาเกอะญอ ที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ความเป็นปกาเกอะญอ

 

เป้าหมายของการรวมกลุ่มเด็กเยาวชนคือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมปกาเกอะญอ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มเก่อญอโพเริ่มจากเด็กไม่กี่คนจนมีสมาชิก 20 กว่าคน มีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้หลากหลาย เช่น

  • การจัดการเรียนรู้ชุมชน โดยใช้เครื่องมือเช่น การทำสื่อ การทำข้อมูลชุมชน การทำแผนที่ชุมชน
  • การทำเส้นทางการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ เกิดความรู้จากการปฏิบัติ เช่น การทำขวัญของชาวปกาเกอะญอ นิทาน บทธา การจัดการขยะในชุมชน การทอผ้า
  • การจัดการทรัพยากร มีแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เช่น บ้านผู้รู้ ป่าความเชื่อ ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ วัด ลำห้วย ขุนห้วย
  • กิจกรรมเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และนอกชุมชน จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : สุขศรี ชิติพัทธ์ (เหนก) 64 ม. 3 ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ โทร 082 1841406

สื่อเผยแพร่ : facebook กลุ่มเก่อญอโพ

ประเด็นการเรียนรู้ : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา, ทรัพยากรธรรมชาติ, ชาติพันธุ์

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.