โรงเรียนห้วยหินลาดนอก

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหินลาดนอก เป็นโรงเรียนขนาดล็กของชุมชนที่มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความรู้ท้องถิ่นในการดำรงชีพ โดยจัดหลักสูตรผสมผสานระหว่างหลักสูตรขั้นพื้นฐานของ กศน. และหลักสูตรท้องถิ่นที่ครูผู้รู้และครูอาสาช่วยกันจัดทำขึ้น

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ของที่นี่จึงมุ่งจัดให้เรียนรู้วิถีชีวิต พิธีกรรมความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมและภาษาของตนเอง เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รับทั้งความรู้การศึกษาพื้นฐานและขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาต่างๆ ของชุมชนตนเอง

 

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหินลาดนอก มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความรู้ท้องถิ่นในการดำรงชีพ โดยจัดหลักสูตรผสมผสานระหว่างหลักสูตรขั้นพื้นฐานของ กศน. และหลักสูตรท้องถิ่นที่ครูผู้รู้และครูอาสาช่วยกันจัดทำขึ้น กระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดให้เรียนรู้วิถีชีวิต พิธีกรรมความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรมและภาษาของตนเอง

 


 

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : ถนัด จะสุ  ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร 064 0168127

 


 

สื่อเผยแพร่ : https://www.isranews.org/community/comm-scoop-documentary/3713, https://www.facebook.com/RongreiynChumchnBanHwyHinLadNxk/

 


 

ประเด็นการเรียนรู้  : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา, ทรัพยากรธรรมชาติ, ชาติพันธุ์, การศึกษา

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.