วิชาพรานปลาที่โรงเรียนภูมิปัญญาไทบ้าน

โรงเรียนภูมิปัญญาไทบ้าน จัดการเรียนรู้เฉพาะทางด้านการศึกษาธรรมชาติของสัตวน์ในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการค้าและการบริโภค โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดวิธีการหาปลาโดยวิธีธรรมชาติ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เช่น การเรียนรู้ธรรมชาติของปลาแต่ละชนิด ฤดูกาล เครื่องมือการจับปลา การต่อเรือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาในรูปแบบต่างๆ

หากมนุษย์ไม่เรียนรู้สายน้ำ ไม่รู้จักธรรมชาติของปลาชนิดต่างๆ ก็ไม่สามารถจับปลามาเป็นอาหารได้

ชุมชนที่ตั้งรกรากริมแม่น้ำมูน มีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่มูนในทุกๆ ด้านของชีวิต เรียนรู้จากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะการหาปลา ตามพ่อตามแม่ไปหาปลา สังเกต เห็นธรรมชาติของสายน้ำและธรรมชาติการขึ้นลงของปลา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาล

การเรียนการสอนในวิถีชีวิตจริง เรียนไปทำไป จนเข้าใจ ทำได้ด้วยตัวเอง ทำมาหาเลี้ยงชีพได้ วิชาพรานปลา มีความรู้ที่เชื่อมโยง ได้แก่ ธรรมชาติของปลาแต่ละชนิด ฤดูกาล เครื่องมือการจับปลา การต่อเรือ การทำปลาร้าปลาแดก


ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : พ่อสมเกียรติ พ้นภัย โรงเรียนภูมิปัญญาไทบ้าน หรือเสมสิกขาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 4 ถนนบำรุงราษฎร์ (ประตูโขงวัดสระแก้ว) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทร 045 204147

สื่อเผยแพร่ : http://www.culture.go.th/culture_th/culturemap/index.php?action

ประเด็นการเรียนรู้ : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา, การหาอยู่หากิน

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.