ผับแล้งนาเจริญ ต.สำโรง

บ้านผับแล้งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิม แต่ด้วยมีประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงได้แบ่งพื้นที่เป็นอีกหมู่บ้าน ชื่อว่า หมู่บ้านนาเจริญ แต่ชาวบ้านมักจะเรียกผับแล้ง-นาเจริญ โดยในตอนริเริ่มตั้งกลุ่มเยาวชนผับแล้งนาเจริญนั้น เด็กเยาวชนได้รวมกลุ่มกันศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้าน รื้อฟื้นความเชื่อประเพณี ฮีต 12 รวมทั้งภูมิปัญญาที่กำลังจะหายไป

โดยมีสถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาอีสาน เป็นพี่เลี้ยงในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ปัจจุบัน บ้านผับแล้ง-นาเจริญ เปิดห้องเรียนจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กเยาวชนในชุมชนและคนภายนอก ทั้งหมด 13 ฐาน เช่น ประวัติศาสตร์ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสังเกตธรรมชา วัฒนธรรมความเชื่อ ฯลฯ โดยแต่ละฐานจะมีครูภูมิปัญญาให้การเรียนรู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาวัฒนธรรมเก่าแก่ของชุมชนแห่งนี้


กิจกรรม/ หลักสูตร/ กระบวนการจัดการเรียนรู้

เยาวชนรุ่นแรกรวมกลุ่มกันศึกษาประวัติศาสตร์หมู่บ้าน การรื้อฟื้นความเชื่อประเพณี ฮีต 12 ภูมิปัญญาที่กำลังจะหายไป เด็กเยาวชนได้ร่วมรื้อฟื้นงานบุญข้าวจี่ ที่หายไปจากชุมชนราว 10 ปี สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาอีสาน เป็นพี่เลี้ยงในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

มีรูปแบบการเรียนรู้ คือ

1. การเรียนรู้แบบเล่าสู่กันฟัง

2. การศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง

3. การเชิญครูภูมิปัญญามาถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติ

4. การไปเรียนรู้ที่บ้านครู

5. การสำรวจและเก็บข้อมูลชุมชน

6. การปั่นจักรยานสำรวจชุมชน

7. การเรียนรู้ผ่านประเพณีวัฒนธรรมชุมชน

8. การออกไปเรียนรู้นอกพื้นที่ชุมชน

9. การพัฒนาทักษะผ่านการเป็นกระบวนกร

มีการถอดความรู้ที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็กเยาวชน ได้แก่ ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสังเกตธรรมชาติ ความรู้วัฒนธรรมความเชื่อ และยังได้จัดเตรียมฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 13 ฐาน แต่ละฐานจะมีครูภูมิปัญญาให้การเรียนรู้


ผับแล้งนาเจริญ ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : คิด แก้วคำชาติ สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาอีสาน เลขที่ 5 หมู่ 11 ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี โทร 089 7218465

สื่อเผยแพร่ : https://www.facebook.com/pages/สถาบันพัฒนาเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา-บ้านสืบสาน , http://www.thaihealth.or.th/Content/17672, https://www.youtube.com/watch?v=KSE_ydhyOL4

ประเด็นการเรียนรู้ : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา, ทรัพยากรธรรมชาติ, ประวัติศาสตร์ชุมชน

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.