ไทยเบิ้ง โคกสลุง

การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน ภาษาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชุมชน อาหารพื้นบ้าน การละเล่น นิทานพื้นบ้าน ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม หัตถกรรม อาชีพ

โดยผ่านกระบวนการค้นหาสืบค้นจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ด้วยมุ่งหวังว่า เยาวชน คนรุ่นใหม่จะนำความรู้ ความสามารถ ขนบธรรมเนียมต่างๆ ไปถ่ายทอดต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของตนอีกต่อๆ ไป


ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : พยอม อ่อนสลุง โทร 081 7524849, 087 7655780

สื่อเผยแพร่ : http://www.thaihealth.or.th/Content/21939-

ประเด็นการเรียนรู้ : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.