โรงเรียนชุมชนมอวาคี

โรงเรียนบ้านมอวาคีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีวิสัยทัศน์เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมอวาคีให้มีความรู้ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม เห็นคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรมปกาเกอะญอและสามารถใช้ภูมิรู้ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข

โดยเป็นโรงเรียนของชุมชนปกาเกอะญอ ที่มีการจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรพหุวัฒนธรรม คือ 1.หลักสูตรแกนกลาง และ 2.หลักสูตรวิถีปกาเกอะญอ

โดยมีปราชญ์ชุมชนมาถ่ายทอดความรู้ต่างๆ เช่น ตำนาน/นิทาน การเล่นเตหน่า การอื่อธา (การขับบทธา) รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจในวิถีปกาเกอะญอที่ป่าเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชีวิตชาวบ้านแห่งนี้

รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจในวิถีปกาเกอะญอที่ป่าเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของชีวิต


ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : นายคมนิดา ภูมิปัญญาดีสม (กลี้) บ้านมอวาคี หมู่ 16 บ้านหนองมณฑา ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

สื่อเผยแพร่ : face book สมัชชาปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนบ้านมอวาคี ,

“มอวาคี” โรงเรียนของชุมชน ชุมชนจึงต้องช่วยกัน

Link เพิ่มเติม :

  • https://www.blockdit.com/articles/5df7a18c9c08f821b0f90f37?fbclid=IwAR2BrXUhVrXpYxt5S4o6tZsmLlwXZ5_sDe0NUe1uZTcoHbSNC9-L7H8ZuGs (ประสบการณ์การเป็นครูอาสา)
  • https://www.youtube.com/watch?v=uk2opecLa9w&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3JKVUx6tEsVHdlJgyXs_bCccTD7VcjS1At7oYaOtn0JaTlajE_0oFgc1M

ประเด็นการเรียนรู้ : การศึกษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.