โรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า

การจัดการเรียนการสอน บนฐานภูมิปัญญาและวิถีชุมชนปกาเกอะญอ ที่ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยบูรณาการวิชาสู่ชีวิตอย่างเป็นองค์รวม เชื่อมโยงคุณค่าและองค์ความรู้ต่างๆ จากบริบทในชุมชนสู่สังคมภายนอก

มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและบริบทของชุมชน เรียนวิชาพื้นฐานควบคู่กับภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้รู้ในชุมชน ร่วมรับรู้เท่าทันสถานการณ์ทั้งในและนอกชุมชน เพื่อให้เด็กเยาวชนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

ตระหนักถึงคุณค่าการศึกษาของเยาวชน ซึ่งจะเป็นผู้สืบสานและอนุรักษ์ธรรมชาติ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาในการพัฒนามนุษย์อย่างเป็นองค์รวม ด้วยจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ป่าและน้ำ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น


ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : อรพินท์ กุศลรุ่งรัตน์ ศูนย์การเรียนโดยองค์กรชุมชน โจ๊ะมาโลลือหล่า 128 หมู่ 6 บ้านสบลาน ต.สะเมิงใต้ สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50360

สื่อเผยแพร่ : facebook ศูนย์การเรียน โจ๊ะมาโลลือหล่า , http://soblarn.org/home
www.roong-aroon.ac.th

ประเด็นการเรียนรู้ : การศึกษา วัฒนธรรมภูมิปัญญา ทรัพยากร

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.