โรงเรียนบ้านยางอ้อย ต.เวียงตาล

การจัดการเรียนรู้จำเป็นต้องพัฒนาเด็กให้มีความรู้ ความสามารถ ปรับตัว เท่าทันกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โรงเรียนบ้านยางอ้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์สังคม เด็กลดจำนวนลงมาก จึงเกิดการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการเข้ากับหลักสูตรกลาง เพื่อพัฒนาเด็กตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของเด็ก มุ่งทำให้เด็กคิดเป็น ทำเป็น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

ขณะเดียวกัน โรงเรียนก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น เกิดหน่วยการเรียนรู้ 8 หน่วย ได้แก่

1.การปลูกพืชผักสวนครัว

2.การทำปุ๋ยหมัก

3.การเพาะเห็ดนางฟ้า

4.การเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงกบ

5.ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ฟ้อนเล็บ

6.ขนมพื้นบ้าน

7.การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

8.งานประดิษฐ์ศิลปะพื้นบ้าน


ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : โรงเรียนบ้านยางอ้อย หมู่ที่ 4 บ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร 054 338 673

สื่อเผยแพร่ : https://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านยางอ้อย-อำเภอห้างฉัตร-จังหวัดลำปาง

ประเด็นการเรียนรู้ : เกษตรกรรม, วัฒนธรรม ภูมิปัญญา, ทักษะอาชีพ, การศึกษา

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.