โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

“การจัดการศึกษาต้องนำไปสู่การเป็นคนดี มีอาชีพสุจริต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”  เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร ที่นี่เน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การเตรียมความพร้อมสู่การใช้ชีวิตเมื่อจบการศึกษา

เนื่องจากเด็กมาจากครอบครัวรายได้น้อย โอกาสที่จะเรียนต่อมีน้อย จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน

โดยคำนึงหลักการ คือ ต้องสร้างคุณค่าของการทำงาน เรียนรู้จากการทำงาน ทำงานเป็น สู้งานหนัก รับผิดชอบ และเรียนรู้ให้คิดเป็น อยู่ร่วมกัน จัดการเป็น และทำให้เด็กๆได้เติบโตไปสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร 11 เทวาภิบาล ซอย 7 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043 511 482

สื่อเผยแพร่ : https://www.facebook.com/โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร-ทมร้อยเอ็ด

http://rarai.ac.th

ประเด็นการเรียนรู้ : ดนตรี, ทักษะอาชีพ

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.