กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์

กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ ได้พัฒนาแนวคิด “ศิลปะการละครเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของใจคน และได้นำมาใช้สร้างการเรียนรู้กับเยาวชนและคนในชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ใน จ.ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง

เกิดการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ด้านในเพื่อสร้างปัญญาในมิติความเป็นมนุษย์นำไปสู่การผลิตละครเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้รักบ้าน รักเมือง เป็นการปลุกพลังหัวใจพลเมืองของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง


ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : บ้านเลขที่ 6 บางแสนล่างซอย 1 ต.แสนสุข อ.เมือง Chonburi, Thailand 20130 email : bangplaylearning@hotmail.com

สื่อเผยแพร่ : facebook กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์

www.bangkoktheatrefestival.org/blank-3?lightbox=dataItem-itbnnepn1

ประเด็นการเรียนรู้ : ละคร, ทรัพยากรธรรมชาติ, วิถีชีวิต ภูมิปัญญา

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.