กลุ่มละครมาหยา

“ละครเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง เป็นมายาของการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้ฝึกทั้งสมาธิ จินตนาการ การสังเกต ฟัง พูด อ่าน เขียน การทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างวินัย รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง

กลุ่มละครมาหยา จังหวัดกระบี่ ได้มองเห็นถึงสภาพปัญหาในมิติของการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขจัดสื่อร้าย ไปพร้อมกับการสร้างสื่อดี ทั้งเด็กในหลายวัย หลายกลุ่ม

“กลุ่มเสีย กลุ่มเสี่ยง กลุ่มใส” ใช้ชีวิตใน 3 เส้นทาง “ดำ เทา ขาว” ภายใต้ปัจจัย “เสี่ยง” ที่ถือเป็นภัยคุมคามต่อสุขภาวะ ไปพร้อมกับการ “สร้าง” และการ “เสริม” เพื่อให้เกิดแกนนำเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางในการขับเคลื่อนงาน “สร้างแกนนำสู่การสร้างสื่อสร้างสรรค์ให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย”สำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงคนในชุมชนที่จะได้รับผลประโยชน์ไปพร้อมกัน จึงได้เกิดเป็น “ชุมชน 3 ดีวิถีสุข” ที่ได้มองถึงปัญหาของชุมชนในพื้นที่ ถึงการเข้าถึงด้านสุขภาวะของเด็กในชุมชน เพื่อให้เกิดคุณภาพที่ดี

จากปัญหาและสถานการณ์ที่เด็กได้เผชิญกับสื่อในยุคเทคโนโลยีของการเปลี่ยนแปลง ที่ขาดความรับผิดชอบต่อชุมชน และการแสดงออกถึงความเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นเป็น “พลเมืองตื่นรู้”

อีกทั้งสื่อและสารศิลปวัฒนธรรมสุขภาวะด้วย ความดี ความงาม ความสุข สู่การเชื่อมโยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน มัสยิด โรงเรียน ชุมชนและพื้นที่สร้างสรรค์ สู่การขาดการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต่อการสร้างแกนนำแถวสองสู่ภูมิคุ้มกันความคิดเชิงบวกด้านสุขภาวะให้เด็กและเยาวชนผ่านสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชน

ทั้งยังสร้างสื่อและสารศิลปวัฒนธรรมสุขภาวะด้วย ความดี ความงาม ความสุข สู่การเชื่อมโยง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน มัสยิด โรงเรียน ชุมชน ในการเปิดพื้นที่ดี ทั้งพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางความคิด พื้นที่ทางปัญญา ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมีส่วนร่วมของคน 3 วัย

ชุมชน 3 ดี วิถีสุข เป็นกระบวนการเรียนรู้ผ่าน “สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี” จึงถือเป็นการสร้างสรรค์ มีความเกี่ยวข้องและสอดรับจาก “ต้นน้ำ” สู่ “ปลายน้ำ” การมี “สื่อดี” ก็เหมือน “ต้นน้ำ” ที่ไปทำให้เกิดกระบวนการของการจัดการด้าน “พื้นที่” ในชุมชน ทำให้เกิดพื้นที่ดี พร้อมกับภูมิปัญญาและภูมิคุ้มกันที่ดี


ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : ติดต่อผ่านเฟสบุค
สื่อเผยแพร่ : face book มาหยาสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้
ประเด็นการเรียนรู้ : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา, ทรัพยากรธรรมชาติ, ละคร

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.