มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา นครราชสีมา

มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายต่างๆ เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเพชรบุรี จนเกิดการเรียนรู้เรื่องการทำพวงมะโหตร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม เปิดลานโคราชยิ้ม โดยมีเด็กมาจัดกิจกรรม เช่น เพลงโคราช การปั้นดินเป็นของใช้ หม้อไหต่างๆ โดยกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เช่น ราชภัฏ  เทศบาล และคนในชุมชน ฯลฯ ซึ่งทุกคนต่างเห็นด้วยกับการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้มีพื้นที่เล่นที่สร้างสรรค์


นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับเครือข่ายโคราชยิ้ม โคราชบ้านเอง สร้างพลเมืองเด็กนักสื่อสาร สื่อสร้างสรรค์  “สร้างคน สร้างเยาวชน สร้างอาสา ”  เปิดกระบวนการสร้างการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชน มีความเข้มแข็งบนฐานการเรียนรู้ผ่านการสืบค้นตำนานท้องถิ่น ภูมิปัญญา สื่อวัฒนธรรม วิถีคน วิถีชุมชน วิถีเมือง และพัฒนาส่งเสริมจิตสาธารณะ  และการนำเอาสื่อภูมิปัญญาในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในรูปแบบของกิจกรรม กระบวนการสร้างการเรียนรู้ และการผลิตสื่อ  มีพื้นที่เรียนรู้ในจังหวัดนครราชสีมา คือ

  • -ศูนย์เรียนรู้บ้านสวนลานเพลิน และส่งเสริมสืบสานสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นโคราช
  • -กลุ่มเด็กรำโทนโรงเรียนบ้านคูเมือง อ.ขามสะแกแสง
  • -กลุ่มเด็กเยาวชนสื่อดนตรีพื้นบ้าน รร.เทศบาลตลาดแค อ.พิมาย
  • -กลุ่มเด็กเยาวชนสื่อเพลงโคราช รร.บ้านคุเตยราษฎร์สามัคคี อ.โนนแดง
  • -กลุ่มเด็กเยาวชนสร้างสื่อศิลปะและการแสดงหุ่นสาย รร.อ่างห้วยยาง อ.เมือง
  • -กลุ่มเยาวชนดินยิ้มโรงเรียนบ้านท่าอ่าง และชุมชนด่านเกวียน กลุ่มงานช่างปั้นท้องถิ่น 
  • เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา

โดยพื้นที่ดังกล่าวล้วนเปิดกว้างต้อนรับให้กับเยาวชนหรือผู้ที่สนใจเรียนรู้ทุกคนได้เข้าไปเยี่ยมชมตามวันเวลาเปิดปิดทำการของแต่ละที่


ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : เลขที่ 1/204 แฮปปี้แลนด์แกรนด์วิลล์ ซอยลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2348-0203 โทรสาร 0-2348-0137
สื่อเผยแพร่ : www.friendsofyouth.or.th , http://www.samdee.org/community
ประเด็นการเรียนรู้ : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.