กลุ่มหมอยาน้อย ศรีสะเกษ

เพราะป่าชุมชนนั้นสำคัญนัก กลุ่มหมอยาน้อยสร้างกระบวนการการเรียนรู้คู่ไปกับวิถีชีวิตคน

1 “ส่องนก สืบคน ค้นธรรมชาติ” เด็กๆ เรียนรู้เรื่องนก คนและธรรมชาติ ผ่านปราชญ์ท้องถิ่นที่มีความรู้เรื่องราวธรรมชาติ ในเรื่องการดูแลรักษาป่า กลั่นกรองและจดบันทึกจนเป็นองค์ความรู้ของชุมชน

2. “ศิลปะสร้างคน คนสร้างป่า” ในชุมชนโนนใหญ่ ใช้ศิลปะทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า โดยริเริ่มจากเด็กๆ และเยาวชนในชุมชน  ทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะป่าชุมชน เพื่อสะท้อนการอนุรักษ์ป่าชุมชน การเขียนป้ายรณรงค์ ป้ายความรู้ต่างๆ บนเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  จัดทำหนังสือคู่มือดูนกของป่าชุมชน และร่วมสนุกสนานในการปั้นนกหวีดจากดินเหนียว

เน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อให้เด็กๆสนใจและใส่ใจที่จะอนุรักษ์และหวงแหนธรรมชาติมากขึ้น


ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : บ.หนองโนนและหนองมโนรมณ์ ต.เสียว จ.ศรีสะเกษ ติดต่อผ่าน สสย. โทร 02-6171919
สื่อเผยแพร่ : www.samdee.org/community/กลุ่มหมอยาน้อย
ประเด็นการเรียนรู้ : วัฒนธรรม ภูมิปัญญา, ทรัพยากรธรรมชาติ

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.