นิยาม

“พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ”

หมายถึง พื้นที่/หน่วยงาน/องค์กรภาคประชาสังคมผู้จัดการศึกษาเรียนรู้รองรับสาธารณะศึกษา อย่างมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป ในทางอัตลักษณ์ ปรัชญา องค์ความรู้สำคัญ ด้วยหลักสูตร กระบวนการ เครื่องมือจัดการเรียนรู้ ที่ผู้อำนวยการเรียนรู้หรือนักจัดการเรียนรู้ของพื้นที่รังสรรค์ขึ้น และอย่างสอดคล้องไปกับโลกของวิยาการความรู้ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าใหม่ ในวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่เพื่ออนาคต  ปัจจุบันสังคมไทยมีพื้นที่เรียนรู้สาธารณะอยู่มากมายที่เป็นการศึกษาบนฐานชุมชน การศึกษาบนฐานสัมมาชีพ การศึกษาเชิงนิเวศวัฒนธรรม การศึกษาเชิงสืบสานภูมิปัญญา การศึกษาในแนวอิสระ การศึกษาในแนวนวัตกรรมเทคโนโลยี การศึกษาบ้านเรียน/ศูนย์การเรียน การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น  ทั้งที่เป็นพื้นที่จริงเชิงกายภาพและพื้นที่บนเครือข่ายไซเบอร์สเปซ

สาธารณะศึกษา” ภายใต้ key world สำคัญ ดังนี้

 • สาธารณะศึกษา การศึกษาโดยสาธารณะ
 • สาธารณะศึกษา การจัดการศึกษาที่ทุกคนเป็นเจ้าของ
 • สาธารณะศึกษา การศึกษาเรียนรู้รูปแบบหลากหลายที่ภาคประชาสังคมเป็นผู้จัด  เป็นทางเลือกทดแทนหรือคู่ขนานไปกับการศึกษาในระบบรูปแบบเดียวที่รัฐจัด
 • สาธารณะศึกษา หัวใจสำคัญของการมีส่วนร่วม ประเด็นร่วม เรียนรู้ร่วม ชุมชนร่วม
 • สาธารณะศึกษา การศึกษาเพื่ออนาคต ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

องค์ความรู้ “พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ” ภายใต้ key world สำคัญ ดังนี้

 • พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ กลไกการขับเคลื่อนสาธารณะศึกษา
 • พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ พื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิต
 • พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ พื้นที่เรียนรู้ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ
 • พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ เรียนรู้หลากหลาย โดดเด่นแตกต่างกันไปในอัตลักษณ์ปรัชญา

หมายถึง พื้นที่/หน่วยงาน/องค์กรภาคประชาสังคมผู้จัดการศึกษาเรียนรู้รองรับสาธารณะศึกษา อย่างมีความโดดเด่นแตกต่างกันไป ในทางอัตลักษณ์ ปรัชญา องค์ความรู้สำคัญ ด้วยหลักสูตร กระบวนการ เครื่องมือจัดการเรียนรู้ ที่ผู้อำนวยการเรียนรู้หรือนักจัดการเรียนรู้ของพื้นที่รังสรรค์ขึ้น และอย่างสอดคล้องไปกับโลกของวิยาการความรู้ สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างคุณค่าใหม่ ในวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่เพื่ออนาคต  ปัจจุบันสังคมไทยมีพื้นที่เรียนรู้สาธารณะอยู่มากมายที่เป็นการศึกษาบนฐานชุมชน การศึกษาบนฐานสัมมาชีพ การศึกษาเชิงนิเวศวัฒนธรรม การศึกษาเชิงสืบสานภูมิปัญญา การศึกษาในแนวอิสระ การศึกษาในแนวนวัตกรรมเทคโนโลยี การศึกษาบ้านเรียน/ศูนย์การเรียน การศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น  ทั้งที่เป็นพื้นที่จริงเชิงกายภาพและพื้นที่บนเครือข่ายไซเบอร์สเปซ

สาธารณะศึกษา” ภายใต้ key world สำคัญ ดังนี้

 • สาธารณะศึกษา การศึกษาโดยสาธารณะ
 • สาธารณะศึกษา การจัดการศึกษาที่ทุกคนเป็นเจ้าของ
 • สาธารณะศึกษา การศึกษาเรียนรู้รูปแบบหลากหลายที่ภาคประชาสังคมเป็นผู้จัด  เป็นทางเลือกทดแทนหรือคู่ขนานไปกับการศึกษาในระบบรูปแบบเดียวที่รัฐจัด
 • สาธารณะศึกษา หัวใจสำคัญของการมีส่วนร่วม ประเด็นร่วม เรียนรู้ร่วม ชุมชนร่วม
 • สาธารณะศึกษา การศึกษาเพื่ออนาคต ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

องค์ความรู้ “พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ” ภายใต้ key world สำคัญ ดังนี้

 • พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ กลไกการขับเคลื่อนสาธารณะศึกษา
 • พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ พื้นที่เรียนรู้ที่มีชีวิต
 • พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ พื้นที่เรียนรู้ที่ชุมชนเป็นเจ้าของ
 • พื้นที่เรียนรู้สาธารณะ เรียนรู้หลากหลาย โดดเด่นแตกต่างกันไปในอัตลักษณ์ปรัชญา
V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.