การศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ)

ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย จึงได้พัฒนาหลักสูตรคู่ขนานระหว่างสายสามัญ วุฒ ม.6 และอาชีวะ วุฒ ปวช. สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย ม.4-ม.6

กลุ่มพลเมืองเด็กเมืองพระชนกจักรี จ.อุทัยธานี

เด็ก 3 เชื้อสายคือ ลาว กระเหรี่ยง ไทย และเด็กเยาวชนในโรงเรียน สนุกกับการเรียนรู้และฟื้นฟูเรื่องภูมิปัญญา เช่น การทำขนมจีน ขนมตาควาย ขนมครก ฯลฯ

ปกาเกอะญอมีดี บ้านห้วยหินฝน

ไม่ใช่ปกาเกอะญอทุกคนที่จะได้เรียนระดับอุดมศึกษา แต่ที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมปลาย

กลุ่มโซโพเก่อเรอ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

อำเภอกัลยาณิวัฒนา มีประชากร 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นปกาเกอะญอ รองลงมาคือ ม้ง และลีซู ถือว่าเป็นอำเภอแรกของประเทศไทย ที่ประชากรทั้งหมดเป็นคนชนเผ่า ที่สำคัญคือเป็นชุมชนที่ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

โรงเรียนแม่อายวิทยา อ.แม่อาย

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีเป้าหมายการจัดการศึกษาคือการสร้างคนให้มีสัมมาชีพคืนสู่ท้องถิ่น

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ

กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ สุราษฎร์ธานี

ก่อเกิดจากกระบวนการพัฒนาเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา และทำกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบค่าย

โรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวปกาเกอญอบนรากฐานภูมิปัญญาและวิถีชุมชน โดยบูรณาการวิชาสู่ชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

1 2
V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.