การแสดง

โนราสานศิลป์ เวียงสระ

ด้วยหัวใจของครูพรจิต ที่อยากจะสืบสานมโนราห์ให้แก่เด็กเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักษ์ที่จะสืบสานมโนราห์ จึงได้ฝึกอบรมการเรียนรู้มโนราห์ สืบทอดความรู้ให้เยาวชนรุ่นใหม่ โดยร่วมกับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในการสอนท่ารำโนรา และการร้อยลูกปัดสำหรับชุดโนรา

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.