ชาติพันธุ์

กลุ่มเยาวชน Ray of Youth

เด็กเยาวชนที่เรียนในศูนย์การเรียนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนที่สอนเด็กต่างชาติโดยมีครูจากพม่ามาสอนภาษาอังกฤษและภาษาพม่าให้กับเด็กๆ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และสร้างอาสาสมัครผู้นำเยาวชน

กลุ่มยุวชนสร้างสรรค์ สุราษฎร์ธานี

ก่อเกิดจากกระบวนการพัฒนาเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา และทำกิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบค่าย

ไทดำ บ้านทับชัน สุราษฎร์ธานี

สืบทอดภูมิปัญญาด้านศิลปหัตถกรรม ภาษา ลายผ้าไทดำ ประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

โรงเรียนห้วยหินลาดนอก

มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความรู้ท้องถิ่นในการดำรงชีพ

กลุ่มสกอร์คลี บ้านห้วยอีค่าง

ทำกิจกรรมในชุมชน ด้วยการชวนพ่อแม่มาคุยกันในวันพระและตุ๊เจ้า (พระ) คุยในวัด ทำอย่างไรให้เด็กได้รู้ รักวัฒนธรรม รักบ้านตัวเอง ได้เรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กได้ทอผ้าใส่เอง

กลุ่มเยาวชนบ้านแม่ขะปู (กลุ่มเกอญอโพ)

เก่อญอโพ มีความหมายว่า ลูกหลานของปกาเกอะญอ หรือเมล็ดพันธุ์ปกาเกอะญอ ที่จะเติบโตขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์ความเป็นปกาเกอะญอ

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.