ดนตรี

กลุ่มไม้ขีดไฟ อ.ปากช่อง

กลุ่มไม้ขีดไฟคือ กลุ่มคนเล็กๆ ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเชื่อว่า เด็กและเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

เนื่องจากเด็กมาจากครอบครัวรายได้น้อย โอกาสที่จะเรียนต่อมีน้อย จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน โดยคำนึงหลักการ คือ ต้องสร้างคุณค่าของการทำงาน

เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม

กลุ่มกิ่งก้านใบ ได้สร้างเวทีให้เด็กที่ใช้ความรุนแรงและกลุ่มเด็กหลังห้อง ได้แสดงออกและเห็นคุณค่าของตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

กลุ่มเยาวชนรักษ์ดงหลวงสบลี้

รักษ์ดงหลวงสบลี้เหมาะสำหรับใครที่สนใจภูมิปัญญาและศิลปะพื้นบ้าน ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อีกด้วย

สลีปิงจัยแก้วกว้าง

สลีปิงจัยแก้วกว้างเป็นกลุ่มที่เกิดจากผู้ที่มีความศรัทธาในการสืบสานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา สนใจเรยนรู้ด้านศิลปะ ภูมิปัญญา จากผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการเรียนรู้การตีกลองสะบัดชัย

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.