ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าสนวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

“ป่าสนวัดจันทร์” เป็นชื่อเรียกติดปากของคนส่วนใหญ่ที่รู้จักพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นป่าสนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพื้นนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่มีวิถีชีวิตผูกติดกับธรรมชาติ

กลุ่มใบไม้ เขาใหญ่

“กลุ่มใบไม้” เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักและหวงแหนธรรมชาติ ถึงแม้จะดูเป็นเพียงใบไม้ใบเล็กๆ แต่เชื่อว่าเมื่อใบไม้หลายใบมารวมกัน ก็อาจรวมพลังเพื่อปกป้องต้นไม้ให้เติบใหญ่ในอนาคตได้  กลุ่มใบไม้จัดค่ายเรียนรู้ที่เชื่อมประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้ากับปัญหาสังคม เรียนรู้เรื่องสิทธิชุมชน ประวัติศาสตร์ชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม นอกจากการพาคนเรียนรู้ธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในรูปแบบค่ายหรือกิจกรรมเรียนรู้ธรรมชาติแล้ว การเชื่อมร้อยให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรกับชีวิตประจำวันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่จะลดระยะห่างระหว่างคนกับธรรมชาติได้ และพวกเราเชื่อว่านั่นจะทำให้เราเห็นคุณค่าของธรรมชาติและลุกขึ้นมาปกป้องดูแลต้นไม้และผืนป่า กิจกรรมเรียนรู้การพึ่งพาธรรมชาติในชีวิตประจำวันโดยการใช้สีจากธรรมชาติมาผลิตเป็นชิ้นงานต่างๆ เช่น การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้และนำมาต่อยอดเป็นสมุดทำมือและกระเป๋าผ้า โดยการสร้างเครือข่ายเยาวชน + พัฒนาแหล่งเรียนรู้ + ต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์จากชุมชน คือ โมเดลการพัฒนาของกลุ่ม ที่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข็มแข็งของเด็กและเยาวชน และนำไปสู่การลุกขึ้นมาลงมือช่วยกันทำงานเพื่อสังคมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆสืบต่อไป ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมล : 50/1 ม.8 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 , Tel : 089-2340947 Email : info@baimai.org สื่อเผยแพร่ : http://baimai.org/, https://www.facebook.com/baimaigroup https://www.posttoday.com/social/general/395737 ประเด็นการเรียนรู้ : ทรัพยากรธรรมชาติ, ศิลปะ

กลุ่มดอกหญ้าดิน

นับวันพื้นที่สีเขียวในอีสานยิ่งลดน้อยลง ไหนจะการปรับที่นาและปัญหาปลูกต้นยูคาลิปตัสที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ กลุ่มดอกหญ้าดินจึงชวนเยาวชนในพื้นที่มาปั่นจักรยานซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบ แต่ไม่ปั่นอย่างเดียวนะ เป็นการปั่นไปปลูกไป

กลุ่มไม้ขีดไฟ อ.ปากช่อง

กลุ่มไม้ขีดไฟคือ กลุ่มคนเล็กๆ ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเชื่อว่า เด็กและเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

กลุ่มรักษ์เขาใหญ่

กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนท้องถิ่นที่อยู่รอบๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ปราจีนบุรี สระบุรี ที่มีเป้าหมาย “เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึก”และมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดทำโครงการเดินป่าเข้าหาธรรมชาติ

กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์

กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ ได้พัฒนาแนวคิด “ศิลปะการละครเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของใจคน จึงนำมาใช้สร้างการเรียนรู้กับเยาวชนและคนในชุมชนในพื้นที่ต่างๆ

กลุ่มละครมาหยา

“ละครเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง เป็นมายาของการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้ฝึกทั้งสมาธิ จินตนาการ การสังเกต ฟัง พูด อ่าน เขียน การทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างวินัย รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง

กลุ่มพัทลุงยิ้ม (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง)

บ้านป้าป้อมคือพื้นที่สีขาว พื้นที่ทางเลือกและปลอดภัยให้แก่เด็กๆ พวกเขาได้อ่านหนังสือที่อยากอ่านเอง ไม่ถูกบังคับให้อ่าน

1 2
V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.