ทักษะชีวิต

ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง วัดพระธาตุดอยผาส้ม

เรียนผ่านโครงงานแบ่งปันประสบการณ์ (Project Approach) โดยอิงหลักสูตรแกนกลางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะวิชาการไปพร้อมๆ กัน

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.