ทักษะอาชีพ

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร

เนื่องจากเด็กมาจากครอบครัวรายได้น้อย โอกาสที่จะเรียนต่อมีน้อย จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน โดยคำนึงหลักการ คือ ต้องสร้างคุณค่าของการทำงาน

โรงเรียนหนองถ่มวิทยา

จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ

กลุ่มพัทลุงยิ้ม (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง)

บ้านป้าป้อมคือพื้นที่สีขาว พื้นที่ทางเลือกและปลอดภัยให้แก่เด็กๆ พวกเขาได้อ่านหนังสือที่อยากอ่านเอง ไม่ถูกบังคับให้อ่าน

กลุ่มเด็กเยาวชนอนุรักษ์ภูมินิเวศลุ่มน้ำคลองยัน อ.คีรีรัฐนิคม

จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยโจทย์วิจัยทำให้เยาวชนสามารถพัฒนายกระดับความสามารถของเยาวชนหลายๆ ด้านโดยเฉพาะการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านยางอ้อย ต.เวียงตาล

รงเรียนบ้านยางอ้อยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์สังคม เด็กลดจำนวนลงมาก การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการเข้ากับหลักสูตรกลาง เป็นทางหนึ่งที่จะพัฒนาเด็กตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของเด็ก

โรงเรียนบ้านสบป้าก ต.แม่แกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่

ให้ลูกหลานได้เรียนโรงเรียนใกล้บ้าน และใช้ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนในการดำรงชีวิตต่อในชุมชน กำหนดหน่วยการเรียนรู้

โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)

จัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมด้านการเรียนและพฤติกรรมของเด็ก เด็กส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจน ครอบครัวไม่สมบูรณ์ เป็นการเรียนรู้ที่สร้างเสริมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน จัดฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.