ภูมิปัญญา

ไทยเบิ้ง โคกสลุง

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน ภาษาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชุมชน อาหารพื้นบ้าน การละเล่น นิทานพื้นบ้าน ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม หัตถกรรม อาชีพ ด้วยกระบวนการค้นหาสืบค้นจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.