ละคร

กลุ่มไม้ขีดไฟ อ.ปากช่อง

กลุ่มไม้ขีดไฟคือ กลุ่มคนเล็กๆ ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเชื่อว่า เด็กและเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์

กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ ได้พัฒนาแนวคิด “ศิลปะการละครเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของใจคน จึงนำมาใช้สร้างการเรียนรู้กับเยาวชนและคนในชุมชนในพื้นที่ต่างๆ

เครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม

กลุ่มกิ่งก้านใบ ได้สร้างเวทีให้เด็กที่ใช้ความรุนแรงและกลุ่มเด็กหลังห้อง ได้แสดงออกและเห็นคุณค่าของตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

กลุ่มเยาวชน Ray of Youth

เด็กเยาวชนที่เรียนในศูนย์การเรียนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนที่สอนเด็กต่างชาติโดยมีครูจากพม่ามาสอนภาษาอังกฤษและภาษาพม่าให้กับเด็กๆ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และสร้างอาสาสมัครผู้นำเยาวชน

กลุ่มละครมาหยา

“ละครเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง เป็นมายาของการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้ฝึกทั้งสมาธิ จินตนาการ การสังเกต ฟัง พูด อ่าน เขียน การทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างวินัย รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.