วัฒนธรรมภูมิปัญญา

โรงเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวปกาเกอญอบนรากฐานภูมิปัญญาและวิถีชุมชน โดยบูรณาการวิชาสู่ชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.