วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

กลุ่มรักษ์เขาใหญ่

กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนท้องถิ่นที่อยู่รอบๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ปราจีนบุรี สระบุรี ที่มีเป้าหมาย “เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึก”และมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดทำโครงการเดินป่าเข้าหาธรรมชาติ

กลุ่มไม้ขีดไฟ อ.ปากช่อง

กลุ่มไม้ขีดไฟคือ กลุ่มคนเล็กๆ ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเชื่อว่า เด็กและเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

กลุ่มละอ่อนดอย

วัฒนธรรมท้องถิ่นเท่ๆ ที่ไม่ซ้ำใครอย่าง “การเปาแคนม้ง” ซึ่งขณะเปาแคน มีท่วงท่าคล้ายกับการร่ายรำกังฟู จึงเรียกกังฟูแคนม้ง

กลุ่มเยาวชน Ray of Youth

เด็กเยาวชนที่เรียนในศูนย์การเรียนที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนที่สอนเด็กต่างชาติโดยมีครูจากพม่ามาสอนภาษาอังกฤษและภาษาพม่าให้กับเด็กๆ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย และสร้างอาสาสมัครผู้นำเยาวชน

ปกาเกอะญอมีดี บ้านห้วยหินฝน

ไม่ใช่ปกาเกอะญอทุกคนที่จะได้เรียนระดับอุดมศึกษา แต่ที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมปลาย

กลุ่มโซโพเก่อเรอ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

อำเภอกัลยาณิวัฒนา มีประชากร 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นปกาเกอะญอ รองลงมาคือ ม้ง และลีซู ถือว่าเป็นอำเภอแรกของประเทศไทย ที่ประชากรทั้งหมดเป็นคนชนเผ่า ที่สำคัญคือเป็นชุมชนที่ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

กลุ่มละครมาหยา

“ละครเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง เป็นมายาของการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้ฝึกทั้งสมาธิ จินตนาการ การสังเกต ฟัง พูด อ่าน เขียน การทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างวินัย รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง

1 2 3 4
V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.