วัฒนธรรม ภูมิปัญญา

กลุ่มรักษ์เขาใหญ่

กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนท้องถิ่นที่อยู่รอบๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ปราจีนบุรี สระบุรี ที่มีเป้าหมาย “เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึก”และมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดทำโครงการเดินป่าเข้าหาธรรมชาติ

กลุ่มไม้ขีดไฟ อ.ปากช่อง

กลุ่มไม้ขีดไฟคือ กลุ่มคนเล็กๆ ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเชื่อว่า เด็กและเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

ปกาเกอะญอมีดี บ้านห้วยหินฝน

ไม่ใช่ปกาเกอะญอทุกคนที่จะได้เรียนระดับอุดมศึกษา แต่ที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมปลาย

กลุ่มโซโพเก่อเรอ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

อำเภอกัลยาณิวัฒนา มีประชากร 95 เปอร์เซ็นต์ เป็นปกาเกอะญอ รองลงมาคือ ม้ง และลีซู ถือว่าเป็นอำเภอแรกของประเทศไทย ที่ประชากรทั้งหมดเป็นคนชนเผ่า ที่สำคัญคือเป็นชุมชนที่ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

กลุ่มละครมาหยา

“ละครเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง เป็นมายาของการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้ฝึกทั้งสมาธิ จินตนาการ การสังเกต ฟัง พูด อ่าน เขียน การทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างวินัย รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง

กลุ่มลูกขุนน้ำ บ้านคีรีวง

ที่หมู่บ้านคีรีวง ค้นคว้าข้อมูล เรื่องราว และนำมาเสนอผ่านสื่อศิลปะหุ่นเงา ที่อิงกับวัฒนธรรม ท้องถิ่น อย่างหนังตะลุง แต่ไม่ใช่แค่เด็กๆ ที่สนุกเท่านั้น คนในชุมชนยังมีส่วนร่วมในการทำหุ่นเงาร่วมกัน ผ่านกิจกรรม workshop ก่อนจะจัดแสดงหุ่นให้คนทั่วไปได้ชม ศิลปะหุ่นเงาของหมู่บ้าน

กลุ่มพัทลุงยิ้ม (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง)

บ้านป้าป้อมคือพื้นที่สีขาว พื้นที่ทางเลือกและปลอดภัยให้แก่เด็กๆ พวกเขาได้อ่านหนังสือที่อยากอ่านเอง ไม่ถูกบังคับให้อ่าน

1 2 3 4
V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.