วัฒนธรรม

ป่าสนวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

“ป่าสนวัดจันทร์” เป็นชื่อเรียกติดปากของคนส่วนใหญ่ที่รู้จักพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นป่าสนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพื้นนี้เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่มีวิถีชีวิตผูกติดกับธรรมชาติ

ไทยเบิ้ง โคกสลุง

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน ภาษาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ชุมชน อาหารพื้นบ้าน การละเล่น นิทานพื้นบ้าน ความเชื่อ ประเพณีวัฒนธรรม หัตถกรรม อาชีพ ด้วยกระบวนการค้นหาสืบค้นจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.