วิถีชีวิต ภูมิปัญญา

กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์

กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์ ได้พัฒนาแนวคิด “ศิลปะการละครเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของใจคน จึงนำมาใช้สร้างการเรียนรู้กับเยาวชนและคนในชุมชนในพื้นที่ต่างๆ

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.