เชียงราย

โรงเรียนห้วยหินลาดนอก

มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความรู้ท้องถิ่นในการดำรงชีพ

V.0.1.2 December 2018
Slider
Copyright © 2018. All rights reserved.